Integritetspolicy

Innehållsförteckning

1. Vi ansvarar för dina uppgifter

Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss på Sovendus. Det är därför viktigt för oss att du läser igenom följande information om vilka personuppgifter som samlas in under ditt besök på vår webbplats eller när du använder våra tjänster alternativt får erbjudanden från oss och hur vi behandlar uppgifterna.

För att du ska kunna känna dig säker när det gäller dataskydd så vill vi försäkra dig om att vi behandlar dina personuppgifter i överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Definitioner:
Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig som individ. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av oss med ditt samtycke eller om det finns någon annan rättslig grund som tillåter behandlingen.

Med Sovendus, oss eller vi menas

Sovendus AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige

och våra tjänsteleverantörer som behandlar dina uppgifter för vår räkning. Våra tjänsteleverantörer inkluderar mjukvaruleverantörer, e-postleverantörer och datacenter. Våra Tjänsteleverantörer är förbjudna att behandla dina uppgifter för andra ändamål eller för sin egen räkning.

Med Sovendus samarbetspartners menas våra produktleverantörer och marknadsföringspartners från vilka vi erbjuder rabatterbjudanden och specialerbjudanden till slutkunder i laglig ålder. 

Förutom ovanstående postadress kan du också kontakta oss via e-post på service@sovendus.com. 

För oss är det viktigt, att du alltid kan ta del av vilka uppgifter, som vi behandlar, när du nyttjar våra tjänster och erbjudanden.

2. Hur säkra är dina uppgifter hos oss?

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 GDPR för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga och för att säkerställa skyddet av dina rättigheter.

De åtgärder som vidtagits av oss är avsedda att garantera konfidentialitet och integritet för dina uppgifter och för att säkerställa långsiktig tillgänglighet och motståndskraft hos våra system och tjänster när vi behandlar dina uppgifter. Åtgärderna är också avsedda att säkerställa en snabb återställning av tillgängligheten av och tillgång till data i händelse av ett fysiskt eller tekniskt problem.

Våra säkerhetsåtgärder inkluderar även kryptering av dina uppgifter. All information som du anger online överförs till oss i krypterad form med hjälp av Transport Layer Security (HTTPS). Detta innebär att denna information aldrig kan ses av obehöriga tredje parter. 

Vår databehandling och våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den tekniska utvecklingen. 

Vi har också sett till att alla våra anställda har skrivit under avtal som innebär att de är bundna av sekretess och att de ska agera i enlighet med GDPR.

3. Vårt dataskyddsombud

Om du har frågor om dataskydd eller datasäkerhet kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på service@sovendus.com eller per post till Sovendus AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige.

4. Vad är obligatoriska fält och uppgifter?

Om vissa datafält eller uppgifter har markerats som obligatoriska under insamlingen krävs tillhandahållandet av dessa uppgifter antingen enligt lag, för att vi ska kunna sluta ett avtal med dig, för att du ska få ta del av den önskade tjänsten eller ett annat tydligt angivet syfte. 

Du kan själv avgöra om du tillhandåhller uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla information kan leda till att vi inte kan slutföra avtalet, inte kan tillhandahålla den begärda tjänsten eller inte kan uppnå det angivna syftet. 

5. För vad behandlas dina uppgifter?

a. Frågor

Vi behandlar dina uppgifter för att svara på dina frågor i enlighet med artikel 6.1.b och artikel 6.1.f GDPR. Adress- och telekommunikationsdata är markerade som obligatorisk information då den möjliggör för oss att svara på din fråga. Ytterligare data är frivillig, men gör det lättare för oss att behandla din fråga och gör det möjligt för oss att tillhandahålla ett mer detaljerat svar. Efter att ha svarat på din förfrågan sparar vi vanligtvis informationen från din fråga i tre månader, såvida det inte krävs en längre period av dokumentationsskäl (artikel 6.1.c och artikel 5.2 GDPR).

b. Pseudonyma kundanalyser

För att kunna genomföra pseudonyma analyser behandlar vi dina uppgifter om att få ta del av rabatterbjudanden och specialerbjudanden samt nyhetsbrev via e-post och tillhörande transaktioner med Sovendus samarbetspartners (se även punkterna c. och d. nedan).

Vi gör detta dels för att också i framtiden kunna ta fram skräddarsydda erbjudanden ifrån Sovendus eller våra samarbetspartner som matchar dina potentiella intressen (som exempelvis lokala rabatt- eller specialerbjudanden).

Samtidigt behandlar vi de pseudonymiserade uppgifterna för att kunna särsklija mellan nya och befintliga kunder för att möjliggöra ”prova på” erbjudande (för exempelvis dagstidningar, tidskrifter eller produktprover), som inte kan levereras till dig på grund av du redan är kund och erbjudandet endast gäller nya kunder alternativt att tiden för erbjudandet har gått ut.

Denna behandling görs uteslutande med pseudonymisierade uppgifter och i enligt artikel 6.1.f GDPR. Uppgifterna behandlas i vårt berättiga intresse för att framgångsrikt kunna erbjuda dig rabatterbjudanden och specialerbjudanden från Sovendus och våra samarbetspartners. Du kan när som helst invända mot denna behandling. 

Du kan när som helst motsätta dig denna bearbetning genom att trycka på följande knapp så att “Avaktiverad” visas. Om du vill återaktivera den pseudonymiserade utvärderingar, tryck på knappen så att “Aktiverad” visas.

Aktiverad / Avaktiverad

c. Våra rabatterbjudanden

Vissa av våra marknadsföringspartners lämnar rabatterbjudanden efter ditt online-köp på deras webbplats. För att välja det rabatterbjudanden som för närvarande är det mest intressanta för dig kommer våra marknadsföringspartners att pseudonymisera och kryptera hashvärdet för din e-postadress och din IP-adress. E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används även för att kontrollera om du har undanbett dig att få reklam från oss i enlighet med artikel 21.3 samt artikel 6.1.c GDPR. IP-adressen används uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar. Dessutom överför marknadsföringspartnerna ett pseudonymiserat ordernummer, ordervärde med valuta, session-ID, rabatterbjudandekod och tidsstämpel till oss för faktureringsändamål.

Om du inte har registrerat att du inte vill ha marknadsföring från oss och du är intresserad av ett rabatterbjudanden krypteras din begäran, ditt namn, adress, postnummer och din e-postadress för att därefter skickas till oss så att vi kan förbereda rabatterbjudanden. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b eller artikel 6.1.f GDPR. 

Efter att ha bearbetat de uppgifter som krävs för att skapa rabatterbjudanden får du ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen med kod till till rabatterbjudandet. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b GDPR.

d. Våra specialerbjudanden

Vissa av våra marknadsföringspartners lämnar specialerbjudanden på deras webbplatser efter ditt online-köp. För att kunna välja ett specialerbjudande som är av aktuellt och regionalt intresse för dig, skickar våra marknadsföringspartners oss din begäran, födelseår, land, postnummer, hashvärdet av din e-postadress och IP-adress i en pseudonymiserad och krypterad form. E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används även för att kontrollera om du har undanbett dig att få reklam från oss i enlighet med artikel 21.3 samt artikel 6.1.c GDPR. IP-adressen används uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar (artikel 6.1.f GDPR).  

När du klickar på ett specialerbjudande skickar våra marknadsföringspartners även ditt namn, dina adressuppgifter, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer i krypterad form till oss för att förbereda ditt specialerbjudande från produktleverantören. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b eller artikel 6.1.f GDPR. 

Efter att vi har fått informationen från vår marknadsföringspartner behandlar vi först de uppgifter som behövs för att beställa specialerbjudandet, för att därefter att överföra dem till den produktleverantör vars specialerbjudande du har valt. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b GDPR. 

Vi kommer därefter endast behandla dina uppgifter i en pseudonymiserad form för analyser. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.f GDPR, se punkten b ovan. 

Efter överföringen till respektive produktleverantör är denne ensam ansvarig för vidare behandling av dina uppgifter.

e. e-postmeddelande skickas från Sovendus

Om du ger oss ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR till att ta emot ett personligen anpassat nyhetsbrev från oss, ett samtycke som kan återkallas när som helst, skickar vi vårt nyhetsbrev via e-post med rabatterbjudanden och specialerbjudanden från våra samarbetspartners till dig. 

Den information som vi samlar in för att du ska kunna ta del av vårt personligen anpassade nyhetsbrev är att anse som obligatorisk.

f. e-postnyhetsbrev skickade av våra marknadsföringspartners

Om du väljer att samtycka till att ta emot personliga nyhetsbrev från våra marknadsföringspartners krävs det att du ger dem ditt samtycke via vår webbplats, därefter kommer du att få det valda nyhetsbrevet via e-post direkt från respektive marknadsföringspartner.

För detta ändamål överför vi dina uppgifter och ditt samtycke till den marknadsföringspartner vars e-postnyhetsbrev du har valt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke hos respektive marknadsföringspartner.

g. e-postnyhetsbrev skickade av produktleverantörer

Om du väljer att ta emot personliga nyhetsbrev från en produktleverantör kan detta antingen ske med ditt samtycke (artikel 6.1.a GDPR), som du kan återkallas när som helst, eller genom att du ingår ett avtal med denne (artikel 6.1.b). Du kommer då att få det valda nyhetsbrevet via e-post direkt från respektive produktleverantör.

För detta ändamål överför vi dina uppgifter och, i förekommande fall, ditt samtycke eller din avtalsbekräftelse till den produktleverantör vars e-postnyhetsbrev du har valt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke hos produktleverantören.

h. Vidarebefordran till partnernätverk (tredjepartsleverantörer)

För kupongerbjudandena hos vissa av våra reklampartners används s.k. partnernätverk (tredjepartsleverantörer). Partnernätverken kan se om vi bidrar till ett köp eller ett webbplatsbesök hos reklampartnern med hjälp av vårt kupongerbjudande (nedan ”spårning”). Detta sker i avräkningssyfte mellan reklampartnern och oss samt för reklampartnerns analys av köpbeteendet. Ett partnernätverk används när du har samtyckt till ett sådant i förväg, och leds vidare från vår webbplats via en länk till partnernätverket. Utifrån länken kan partnernätverket se att du kommer från vår webbplats och vilken reklampartner som du vill gå till. Partnernätverket dirigerar dig omedelbart vidare till reklampartnern, dä du kan lösa in din kupong.

Vid vidarebefordran till ett partnernätverk behandlar nätverket följande data: IP-adress, webbläsarinformation, data avs. ursprung för Sovendus, data avs. efterföljande besök och köp hos reklampartnern. I vissa fall lagrar partnernätverket information i din enhet (t.ex. cookies) för spårningen.

Vi dirigerar dig vidare till ett partnernätverk endast om du i förväg har samtyckt till det. Rättslig grund för vidarebefordran är då art. 6 avsn. 1 S. 1 a) GDPR. Eftersom vi inte lagrar ditt samtycke, raderas det automatiskt när du har klickat på länken eller när du stänger webbplatsen.

Följande partnernätverk används (observera att partnernätverket kan komma att utföra ytterligare databehandling):

Förutom ovannämnda databehandling offentliggör Partnerize data även för sina associerade företag och överför data till andra länder.

Förutom att behandla data enligt ovan offentliggör CJ data även för sina associerade företag och överför data till andra länder.

Förutom att behandla data enligt ovan offentliggör Impact data även för sina associerade företag och överför data till andra länder.

Förutom att behandla data enligt ovan offentliggör Rakuten data även för sina associerade företag och överför data till andra länder.

Dessutom överförs data till andra länder, om samtycke föreligger

i. Dokumentation av samtycken

När vi samlar in samtycken till nyhetsbrev använder vi oss av den så kallade ”dubbel opt-in”-metoden för att undvika att vi, våra reklampartners eller en produktleverantör skickar e-post till personer som inte har begärt det. 

Detta innebär att vi inte kommer att skicka ett nyhetsbrev till dig förrän du har bekräftat ditt samtycke. För detta ändamål skickar vi ett bekräftelsemeddelande till den angivna e-postadressen och ber dig bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev genom att klicka på en länk i detta e-postmeddelande. 

Om du har begärt att få ett nyhetsbrev från en av våra reklampartner, i enlighet med punkten g. ovan, kommer du att få bekräftelsemeddelandet via e-post från denna. 

Om du har begärt att få ett nyhetsbrev från en av våra produktleverantörer, i enlighet med punkten h. ovan, kommer du att få bekräftelsemeddelandet via e-post från leverantören eller från oss. 

Under alla omständigheter registreras och lagras din IP-adress för dokumentationsändamål för att vi på så sätt kunna ska kunna styrka att du har samtyckt till att ta emot nyhetsbrevet.

j. Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter som samlats in i marknadsföringssyfte tills du återkallar ditt samtycke eller du invänder mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte.

k. Ändring av syfte
Om vi ändrar syftet med behandlingen så kommer vi att uppdatera våra villkor i god tid innan de börjar gälla. Skulle det vara en ändring som är av betydande vikt för dig, kommer vi att meddela dig.

l. Användning av SalesViewer®-teknologin:
På webbplatsen https://online.sovendus.com insamlas och lagras data för marknadsförings-, marknadsundersöknings- och optimeringsändamål med hjälp av SalesViewer®-teknologin från SalesViewer® GmbH på basis av webbplatsoperatörens berättigade intressen (art. 6 avsn.1 lit.f GDPR).

Härvid används en javascript-baserad kod som syftar till att samla in företagsrelaterade data och information om hur dessa data används. De data som har samlats in med denna teknologi krypteras via en enkelriktad funktion som inte går att bakåtspåra (s.k. hashing). Uppgifterna pseudonymiseras omedelbart och används inte till att identifiera besökaren av denna webbplats personligen.

m. Databehandling när Trustpilot-stämpeln visas.
Sovendus delar din IP-adress med Trustpilot A/S Ltd Pilestræde 58, 5 1112 Köpenhamn, Danmark, efter att du har givit ditt samtycke genom vår Cookie Consent Manager så att du kan se Sovendus nuvarande omdöme på Trustpilot. Mer information om hur Trustpilot processar din data finns i Trustpilot A/S:s integritetspolicy som hittas här.

n. Användning av dina uppgifter för webbanalys- och spårningsändamål (Google Analytics)

För att kunna optimera denna webbplats och vårt erbjudande använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett enligt irländsk lagstiftning registrerat och operativt bolag (registernummer: 368047) med säte i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google“). Google Analytics använder s.k. cookies, textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats (inkl. din IP-adress) som cookien har genererat överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förkortas dock först din IP-adress av Google i medlemsstaterna inom EU eller i andra EES-avtalsstater. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

På vårt uppdrag använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter till oss om webbplatsaktiviteterna och för att leverera andra tjänster till oss vilka är förknippade med webbplats- och internetanvändningen. Den IP-adress som har överförts inom ramen för Google Analytics från din läsare sammanförs inte med andra data hos Google.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter i detta sammanhang är ditt samtycke enligt art. 6 avsn. 1 S. 1 lit. a) GDPR.

Dina personuppgifter raderas så snart de inte längre behövs för våra ovannämnda syften eller när du återkallar ditt samtycke.

Du kan förhindra lagring av cookies genom en inställning i din läsarprogramvara; emellertid vill då informera om att du i detta fallet ev. inte kan använda samtliga funktioner på webbplatsen i full utsträckning.

Dessutom kan du förhindra registrering av de data som genererats av cookien och som avser din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) till Google samt behandling av dessa uppgifter genom Google genom att du via följande länk tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de laddar ned och installerar den läsar-plugin som finns där. Alternativt till läsar-add-on eller i läsare på mobila enheter klickar du på denna länk för i framtiden förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats (opt-out fungerar endast i denna läsare och endast för denna domän). Därvid placeras en opt-out-cookie på din enhet. Om du raderar dina cookies i denna webbläsare måste du klicka igen på den här länken. Mer information om detta finns på tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. på https://policies.google.com/privacy#products, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (allmän information om Google Analytics och dataskydd).

Vi vill informera om att denna webbplats använder Google Analytics i form av spårning på serversidan, för att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-masking).

För att vi fullt ut skall kunna uppfylla lagstadgade bestämmelser har vi tecknat avtal med Google avseende registerföringen. Det är inte uteslutet att databehandlingen då äger rum utanför Eu-lagstiftningens tillämpningsområde. En eventuell överföring av personuppgifter till USA äger rum på basis av EU-kommissionens rimlighetsbeslut av 10 juli 2023 avseende EU-US Data Privacy Framework.

o. Google Tag Manager (GTM)

På vår webbplats använder vi GTM, ett verktyg från Google Inc. Med GTM kan vi administrera våra webbplatstaggar via ett gränssnitt. GTM använder självt inga cookies och behandlar inga personuppgifter; det fungerar som en asynkron JavaScript Tag Injector. Dessutom respekterar GTM de spårningstaggar som du ev. har deaktiverat och som ursprungligen implementerats av GTM.

 

6. Rätt till invändning mot marknadsföring och återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som härrör till din specifika situation om de rättsliga kraven enligt artikel 21.1 GDPR är uppfyllda.

Om du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller om du vill återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 21.2 GDPR, kan du göra detta genom att skicka ett meddelande till vårt dataskyddsombud via e-post till data-protection[at]sovendus.com eller per post till Sovendus AB, Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige. Dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas i marknadsföringssyfte som omfattas av berättigat intresse (artikel 6.1.f GDPR) alternativt den behandling som omfattades av ditt samtycke (artikel 6.1.a GDPR).   

Lagligheten av behandlingen av uppgifter för tiden fram till det att vi tog emot din begäran om reklamspärr förblir opåverkad.

Efter din invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkallandet av ditt samtycke är vi i enlighet med artikel 21.3 i GDPR skyldiga att permanent lägga till de uppgifter som krävs för detta (namn, adress, e-postadress) till vår interna reklamspärrlista och – endast för detta ändamål – blockera dig från framtida marknadsföringsåtgärder i enlighet med artikel 6.1.c och 6.1.f GDPR. Detta säkerställer att din begäran om reklamspärr eller återkallande av ditt samtycke iakttas permanent.

7. Användning av Cookies

a. Vad är cookies och varför använder vi dem

“Cookies“ är små datafiler, som förmedlas med hjälp av din webbläsare eller andra program på din apparat. Dessa lagras lokalt på din apparat och hålls redo för ett senare anrop.

Vi använder cookies,

 • För att gestalta vår webbplats så attraktivt och användarvänligt som möjligt och med ditt godkännande analysera och utvärdera ditt besök på vår webbsida (webbtracking) för att förbättra utformningen av vår webbsida och våra online-formulär (§ 25 Avsn. 1 TTDSG, Art. 6 Avsn. 1 a GDPR).
 • För att möjliggöra och säkerställa de tekniska funktionerna som är nödvändiga eller önskade av dig (§ 25 Avsn. 2 TTDSG Art. 6 Avsn. 1 b, f GDPR) och
 • För att beakta ditt avböjande från cookies och/eller återkallande av ditt godkännande för användandet av cookies (§ 25 Avsn. 2Nr. 2 TTDSG Art. 6 Avsn. 1 c, 7 Avsn. 3 GDPR).

Sessionscookies används endast för respektive session. Dessa cookies raderas igen efter att sessionen har avslutats d.v.s. efter att vår webbsida har lämnats eller genom att webbläsarfönstret stängs. Andra cookies stannar kvar en längre tidsperiod på din apparat och möjliggör det för oss resp. tredje part att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanent cookies).

b. Radering av cookies/återkallande av godkännande

Generellt sett kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när cookies placeras eller alla eller åtminstone bestämda cookies generellt (t.ex. endast för tredje-parts-cookies) avböjs. När du inaktiverar cookies med hjälp av din webbläsare kommer emellertid olika funktioner på vår webbsida inte längre att vara användbara för dig.

Via följande länkar kan du få information om denna möjlighet för de mest använda webbläsarna:

Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/kakor-information-webbplatser-lagrar-pa-din-dator 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

Safari: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Vänligen beakta att vid radering av alla cookies så raderas även cookies för beaktande av återanropsmöjligheterna.

För de cookies, för vilka vi har inhämtat ditt godkännande via vårt verktyg Cookie-Consent-Toll, kan du när som helst återkalla ditt godkännande i inställningarna för cookies på vår webbsida.

 

c. Nödvändiga cookies för överförande eller tillhandahållande av vår tjänst

Vi använder cookies, som är tekniskt nödvändiga, för att möjliggöra och säkerställa funktionssättet för vår webbsida såväl som för att beakta avböjande av cookies och/eller återkallandet av ditt godkännande för användningen av cookies. 

Namn
Leverantör
Syfte
Cookie-namn
Varaktighet
Hänvisningstext på Sovendus webbsidor
Sovendus bestridande
Sovendus
Nödvändig för att lagra en slutkunds bestridande gentemot pseudonym kundanalys långsiktigt.
SOV_OPTOUT
100 år
Lager-information
Sovendus
Nödvändig för att fastställa om en webbsidesbesökare redan har sett lagerinformation eller om hänvisningstexten åter ska visas.
cookie_notice_accepted
1 år
Cookie-Consent-Tool Borlabs
Sovendus
Nödvändig för att lagra de genomförda inställningarna i verktyget Cookie-Consent-Tool.
borlabs-cookie
1 år
Prescreen-Integration (Ansökanshanteringssystem)
Ansökanshanteringssystem
Prescreen International GmbH
Nödvändig för att integrera och visa öppna Sovendus vakanser från ansökanshanteringssystemet på Sovendus karriärwebbsida.
bePreScreen

Session
test
lufursdcevgps
7 dagar
PHPSESSID
12 timmar
Sovendus kupong-process
Exactag
Tchibo GmbH
Nödvändig för avräkningen av de utdelade kupongerna i samarbetet mellan Sovendus och Tchibo GmbH, Hamburg. Information om kupongbegäran hos Sovendus samt cookies använda för detta, skickas till Tchibo-leverantören Exactag, Düsseldorf via trackingpixel och länkar. Om du inte vill detta kan du använda en Exactag Opt-Out-Cookie för kupongkampanjen från denna reklampartner hos Sovendus via följande länk: https://www.sovendus.com/tchibo_exactag_optout
exac_tag
upp till 6 månader
Lager-information
Sovendus
Nödvändigt för att fastställa om lagerinformationen kan fällas ner när en webbsidesbesökare klickar någonstans på hänvisningstexten.
sov_cookie_collapse
1 år
Nödvändig för att fastställa om en webbsidesbesökare redan har sett lagerinformationen eller om hänvisningstexten fortsatt ska visas.
sov_cookie_layer

d. Marknadsföringscookies

Vi vill använda cookies på våra webbsidor för att gestalta våra webbsidor så attraktiva och användarvänliga som möjligt.

Namn
Leverantör
Syfte
Cookie-namn
Varaktighet
Webtracking på Sovendus webbsidorna
Webtracking med Matomo
Sovendus
Med ditt godkännande (Art. 6 Avsn. 1 a GDPR) använder vi analyscookies från Matomo för att analysera och utvärdera ditt besök på vår webbsida (webtracking) och förbättra utformningen av vår webbsida och vårt online-formulär. Vi erhåller dessutom en översikt över användandet och räckvidden för vår webbsida.
Inhämtade uppgifter: IP-adress, loggfiler, geolokalisering, antal besök, vistelsetid, avvisningsfrekvens, webbsidsanrop inkl. undersida, frekvens för webbsidesanrop, klickningar och använda länkar på webbsidorna, musrörelser, skrollning, fönsterstorleks- och sidoförändringar, formulärinteraktioner.

IP-adressen anonymiseras omedelbart efter din förfrågan.

Följande cookies används:

_pk_testcookie
(Fastställande cookie-stöd för webbläsare; 1 sekund)

_pk_ses.*
_pk_cvar.*
(Fastställande besökarantal; 30 minuter)

_pk_hsr.*
(Heatmapping och session recording; 30 minuter)

_pk_ref.*
(Konverteringsattribution; 6 månader)

_pk_id.*
(Fastställande sessionsövergripande metrik som antal webbsidebesök eller dagar sedan det senaste webbsidesbesöket; 13 månader)

Informationen som skapas genom Matomo via användandet av våra webbsidor behandlas uteslutande på våra servrar och servrarna från våra personuppgiftsbiträden (Art. 28 GDPR) och lämnas inte vidare till tredje part.
_pk_*.*
Upp till 13 månader

Du kan själv bestämma vilka cookies du tillåter eller inte via inställningarna för cookies på vår webbsida.  

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande i inställningarna för cookies eller genom att använda följande brytare:

Aktiverad (Blå och brytare till höger) / Inaktiverad (Grå och brytare till vänster)

8. Loggning

Varje gång en användare besöker vår webbplats eller webbplatser från vårt annonsnätverk lagras data om denna process tillfälligt i en loggfil och bearbetas (artikel 6.1.f GDPR). Loggfilen innehåller:

 • Kategori eller typ av fil som nås
 • Datum och tid för åtkomst,
 • mängden data som överförs,
 • meddelande om att hämtningen lyckades
 • den åtkomstmetod/funktion som krävs av den begärande enheten,
 • en beskrivning av vilken typ av webbläsare som används,
 • Referrer (dvs. vilken webbplats du kom ifrån till vår webbplats) och
 • IP-adress.

Denna tillfälliga lagring kallas för serverloggdata och är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsten av tekniska skäl, för faktureringsändamål hos tjänsteleverantörer och för att säkerställa systemsäkerhet. Uppgifterna anonymiseras vanligtvis efter sju dagar genom att IP-adressen förkortas. 

9. Hur kan du utöva dina rättigheter?

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi naturligtvis gärna att ge dig den information som du har rätt till enligt artikel 15 GDPR.

Dessutom har du, om lagkraven i GDPR är uppfyllda, ytterligare rättigheter: rätten till rättelse (artikel 16 GDPR), radering (artikel 17 GDPR), begränsning av behandling (artikel 18 GDPR), dataportabilitet (artikel 20 GDPR) och rätten att invända mot behandling (artikel 21 GDPR).

Vi kommer att informera dig så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom en månad från mottagandet av din begäran, om de åtgärder som vidtagits för att kunna svara på din ansökan i enlighet med artiklarna 15 – 21 GDPR eller om eventuell förlängning av tidsfristen kommer att behövas. I händelse av en korrigering eller radering av personuppgifter eller en begränsning av behandlingen (artiklarna 16–18 GDPR) kommer vi att informera alla mottagare till vilka vi har lämnat ut dina personuppgifter om detta, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller är förknippad med en oproportionerlig insats. Om du vill informerar vi även dig om dessa mottagare. 

I alla dessa fall, kontakta vårt dataskyddsombud (se 3. ovan) via de kontaktvägar som anges där.

I händelse av berättigade tvivel om den fysiska personens identitet som hävdar de ovannämnda rättigheterna kommer vi också att begära information som är nödvändig för att bekräfta identiteten.

Du har dessutom rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 GDPR.

10. Ändringar

Ibland är det nödvändigt att anpassa innehållet i vår privacy notice. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra detta när som helst. Vi kommer att publicera den ändrade versionen av vår privacy notice här. Om du besöker oss igen bör du därför läsa denna information om dataskydd igen.

Skulle det vara en ändring som kommer att få en större inverkan på din integritet, så kommer vi att meddela dig direkt.

Senast ändrad: Februari 2022