Integritetspolicy

Innehållsförteckning

1. Vi ansvarar för dina uppgifter

Skyddet och säkerheten för dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss på Sovendus. Det är därför viktigt för oss att du läser igenom följande information om vilka personuppgifter som samlas in under ditt besök på vår webbplats eller när du använder våra tjänster alternativt får erbjudanden från oss och hur vi behandlar uppgifterna.

För att du ska kunna känna dig säker när det gäller dataskydd så vill vi försäkra dig om att vi behandlar dina personuppgifter i överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

Definitioner:
Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig som individ. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av oss med ditt samtycke eller om det finns någon annan rättslig grund som tillåter behandlingen.

Med Sovendus, oss eller vi menas

Sovendus AB, Bryggargatan 8B, SE-111 21 Stockholm, Sverige

och våra tjänsteleverantörer som behandlar dina uppgifter för vår räkning. Våra tjänsteleverantörer inkluderar mjukvaruleverantörer, e-postleverantörer och datacenter. Våra Tjänsteleverantörer är förbjudna att behandla dina uppgifter för andra ändamål eller för sin egen räkning.

Med Sovendus samarbetspartners menas våra produktleverantörer och marknadsföringspartners från vilka vi erbjuder rabatterbjudanden och specialerbjudanden till slutkunder i laglig ålder. 

Förutom ovanstående postadress kan du också kontakta oss via e-post på info[at]sovendus.com. 

För oss är det viktigt, att du alltid kan ta del av vilka uppgifter, som vi behandlar, när du nyttjar våra tjänster och erbjudanden.

2. Hur säkra är dina uppgifter hos oss?

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 GDPR för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga och för att säkerställa skyddet av dina rättigheter.

De åtgärder som vidtagits av oss är avsedda att garantera konfidentialitet och integritet för dina uppgifter och för att säkerställa långsiktig tillgänglighet och motståndskraft hos våra system och tjänster när vi behandlar dina uppgifter. Åtgärderna är också avsedda att säkerställa en snabb återställning av tillgängligheten av och tillgång till data i händelse av ett fysiskt eller tekniskt problem.

Våra säkerhetsåtgärder inkluderar även kryptering av dina uppgifter. All information som du anger online överförs till oss i krypterad form med hjälp av Transport Layer Security (HTTPS). Detta innebär att denna information aldrig kan ses av obehöriga tredje parter. 

Vår databehandling och våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i enlighet med den tekniska utvecklingen. 

Vi har också sett till att alla våra anställda har skrivit under avtal som innebär att de är bundna av sekretess och att de ska agera i enlighet med GDPR.

3. Vårt dataskyddsombud

Om du har frågor om dataskydd eller datasäkerhet kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på data-protection[at]sovendus.com eller per post till Sovendus AB, Bryggargatan 8B, SE-111 21 Stockholm, Sverige.

4. Vad är obligatoriska fält och uppgifter?

Om vissa datafält eller uppgifter har markerats som obligatoriska under insamlingen krävs tillhandahållandet av dessa uppgifter antingen enligt lag, för att vi ska kunna sluta ett avtal med dig, för att du ska få ta del av den önskade tjänsten eller ett annat tydligt angivet syfte. 

Du kan själv avgöra om du tillhandåhller uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla information kan leda till att vi inte kan slutföra avtalet, inte kan tillhandahålla den begärda tjänsten eller inte kan uppnå det angivna syftet. 

5. För vad behandlas dina uppgifter?

a. Frågor

Vi behandlar dina uppgifter för att svara på dina frågor i enlighet med artikel 6.1.b och artikel 6.1.f GDPR. Adress- och telekommunikationsdata är markerade som obligatorisk information då den möjliggör för oss att svara på din fråga. Ytterligare data är frivillig, men gör det lättare för oss att behandla din fråga och gör det möjligt för oss att tillhandahålla ett mer detaljerat svar. Efter att ha svarat på din förfrågan sparar vi vanligtvis informationen från din fråga i tre månader, såvida det inte krävs en längre period av dokumentationsskäl (artikel 6.1.c och artikel 5.2 GDPR).

b. Pseudonyma kundanalyser

För att kunna genomföra pseudonyma analyser behandlar vi dina uppgifter om att få ta del av rabatterbjudanden och specialerbjudanden samt nyhetsbrev via e-post och tillhörande transaktioner med Sovendus samarbetspartners (se även punkterna c. och d. nedan).

Vi gör detta dels för att också i framtiden kunna ta fram skräddarsydda erbjudanden ifrån Sovendus eller våra samarbetspartner som matchar dina potentiella intressen (som exempelvis lokala rabatt- eller specialerbjudanden).

Samtidigt behandlar vi de pseudonymiserade uppgifterna för att kunna särsklija mellan nya och befintliga kunder för att möjliggöra ”prova på” erbjudande (för exempelvis dagstidningar, tidskrifter eller produktprover), som inte kan levereras till dig på grund av du redan är kund och erbjudandet endast gäller nya kunder alternativt att tiden för erbjudandet har gått ut.

Denna behandling görs uteslutande med pseudonymisierade uppgifter och i enligt artikel 6.1.f GDPR. Uppgifterna behandlas i vårt berättiga intresse för att framgångsrikt kunna erbjuda dig rabatterbjudanden och specialerbjudanden från Sovendus och våra samarbetspartners. Du kan när som helst invända mot denna behandling. 

Du kan när som helst motsätta dig denna bearbetning genom att trycka på följande knapp så att ”Avaktiverad” visas. Om du vill återaktivera den pseudonymiserade utvärderingar, tryck på knappen så att ”Aktiverad” visas.

Aktiverad / Avaktiverad

c. Våra rabatterbjudanden

Vissa av våra marknadsföringspartners lämnar rabatterbjudanden efter ditt online-köp på deras webbplats. För att välja det rabatterbjudanden som för närvarande är det mest intressanta för dig kommer våra marknadsföringspartners att pseudonymisera och kryptera hashvärdet för din e-postadress och din IP-adress. E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används även för att kontrollera om du har undanbett dig att få reklam från oss i enlighet med artikel 21.3 samt artikel 6.1.c GDPR. IP-adressen används uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar. Dessutom överför marknadsföringspartnerna ett pseudonymiserat ordernummer, ordervärde med valuta, session-ID, rabatterbjudandekod och tidsstämpel till oss för faktureringsändamål.

Om du inte har registrerat att du inte vill ha marknadsföring från oss och du är intresserad av ett rabatterbjudanden krypteras din begäran, ditt namn, adress, postnummer och din e-postadress för att därefter skickas till oss så att vi kan förbereda rabatterbjudanden. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b eller artikel 6.1.f GDPR. 

Efter att ha bearbetat de uppgifter som krävs för att skapa rabatterbjudanden får du ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen med kod till till rabatterbjudandet. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b GDPR.

d. Våra specialerbjudanden

Vissa av våra marknadsföringspartners lämnar specialerbjudanden på deras webbplatser efter ditt online-köp. För att kunna välja ett specialerbjudande som är av aktuellt och regionalt intresse för dig, skickar våra marknadsföringspartners oss din begäran, födelseår, land, postnummer, hashvärdet av din e-postadress och IP-adress i en pseudonymiserad och krypterad form. E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används även för att kontrollera om du har undanbett dig att få reklam från oss i enlighet med artikel 21.3 samt artikel 6.1.c GDPR. IP-adressen används uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar (artikel 6.1.f GDPR).  

När du klickar på ett specialerbjudande skickar våra marknadsföringspartners även ditt namn, dina adressuppgifter, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer i krypterad form till oss för att förbereda ditt specialerbjudande från produktleverantören. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b eller artikel 6.1.f GDPR. 

Efter att vi har fått informationen från vår marknadsföringspartner behandlar vi först de uppgifter som behövs för att beställa specialerbjudandet, för att därefter att överföra dem till den produktleverantör vars specialerbjudande du har valt. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.b GDPR. 

Vi kommer därefter endast behandla dina uppgifter i en pseudonymiserad form för analyser. Denna behandling görs i enligt artikel 6.1.f GDPR, se punkten b ovan. 

Efter överföringen till respektive produktleverantör är denne ensam ansvarig för vidare behandling av dina uppgifter.

e. e-postmeddelande skickas från Sovendus

Om du ger oss ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR till att ta emot ett personligen anpassat nyhetsbrev från oss, ett samtycke som kan återkallas när som helst, skickar vi vårt nyhetsbrev via e-post med rabatterbjudanden och specialerbjudanden från våra samarbetspartners till dig. 

Den information som vi samlar in för att du ska kunna ta del av vårt personligen anpassade nyhetsbrev är att anse som obligatorisk.

f. e-postnyhetsbrev skickade av våra marknadsföringspartners

Om du väljer att samtycka till att ta emot personliga nyhetsbrev från våra marknadsföringspartners krävs det att du ger dem ditt samtycke via vår webbplats, därefter kommer du att få det valda nyhetsbrevet via e-post direkt från respektive marknadsföringspartner.

För detta ändamål överför vi dina uppgifter och ditt samtycke till den marknadsföringspartner vars e-postnyhetsbrev du har valt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke hos respektive marknadsföringspartner.

g. e-postnyhetsbrev skickade av produktleverantörer

Om du väljer att ta emot personliga nyhetsbrev från en produktleverantör kan detta antingen ske med ditt samtycke (artikel 6.1.a GDPR), som du kan återkallas när som helst, eller genom att du ingår ett avtal med denne (artikel 6.1.b). Du kommer då att få det valda nyhetsbrevet via e-post direkt från respektive produktleverantör.

För detta ändamål överför vi dina uppgifter och, i förekommande fall, ditt samtycke eller din avtalsbekräftelse till den produktleverantör vars e-postnyhetsbrev du har valt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke hos produktleverantören.

h. Dokumentation av samtycken

När vi samlar in samtycken till nyhetsbrev använder vi oss av den så kallade ”dubbel opt-in”-metoden för att undvika att vi, våra reklampartners eller en produktleverantör skickar e-post till personer som inte har begärt det. 

Detta innebär att vi inte kommer att skicka ett nyhetsbrev till dig förrän du har bekräftat ditt samtycke. För detta ändamål skickar vi ett bekräftelsemeddelande till den angivna e-postadressen och ber dig bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev genom att klicka på en länk i detta e-postmeddelande. 

Om du har begärt att få ett nyhetsbrev från en av våra reklampartner, i enlighet med punkten g. ovan, kommer du att få bekräftelsemeddelandet via e-post från denna. 

Om du har begärt att få ett nyhetsbrev från en av våra produktleverantörer, i enlighet med punkten h. ovan, kommer du att få bekräftelsemeddelandet via e-post från leverantören eller från oss. 

Under alla omständigheter registreras och lagras din IP-adress för dokumentationsändamål för att vi på så sätt kunna ska kunna styrka att du har samtyckt till att ta emot nyhetsbrevet.

i. Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter som samlats in i marknadsföringssyfte tills du återkallar ditt samtycke eller du invänder mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte.

j. Ändring av syfte
Om vi ​​ändrar syftet med behandlingen så kommer vi att uppdatera våra villkor i god tid innan de börjar gälla. Skulle det vara en ändring som är av betydande vikt för dig, kommer vi att meddela dig.

6. Rätt till invändning mot marknadsföring och återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som härrör till din specifika situation om de rättsliga kraven enligt artikel 21.1 GDPR är uppfyllda.

Om du motsätter dig behandlingen av dina uppgifter för marknadsföringsändamål eller om du vill återkalla ditt samtycke i enlighet med artikel 21.2 GDPR, kan du göra detta genom att skicka ett meddelande till vårt dataskyddsombud via e-post till data-protection[at]sovendus.com eller per post till Sovendus AB, Bryggargatan 8B, SE-111 21 Stockholm, Sverige. Dina uppgifter kommer då inte längre att behandlas i marknadsföringssyfte som omfattas av berättigat intresse (artikel 6.1.f GDPR) alternativt den behandling som omfattades av ditt samtycke (artikel 6.1.a GDPR).   

Lagligheten av behandlingen av uppgifter för tiden fram till det att vi tog emot din begäran om reklamspärr förblir opåverkad.

Efter din invändning mot behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkallandet av ditt samtycke är vi i enlighet med artikel 21.3 i GDPR skyldiga att permanent lägga till de uppgifter som krävs för detta (namn, adress, e-postadress) till vår interna reklamspärrlista och – endast för detta ändamål – blockera dig från framtida marknadsföringsåtgärder i enlighet med artikel 6.1.c och 6.1.f GDPR. Detta säkerställer att din begäran om reklamspärr eller återkallande av ditt samtycke iakttas permanent.

7. Användning av tekniska lösningar

a. Tekniska lösningar som är nödvändiga för överföring eller tillhandahållande av vår tjänst

Vi använder oss av tekniska lösningar som är nödvändiga för att möjliggöra och säkerställa funktionaliteten på våra webbplatser och för att kunna respektera eventuella begräsningar från din sida, som t.ex. om du tackar nej till vissa cookies/kakor eller om du återkallar ditt samtycke i enligt artikel 6.1.b eller artikel 6.1.f GDPR. 

Följande tekniska lösningar används:

Namn
Teknisk lösning
Giltighets­period
Information/funktion
SOV_OPTOUT
Kaka
100 år
Nödvändigt för att spara slutkundens invändningar mot den pseudonyma kundanalysen på lång sikt.
Information specifik för Sovendus webbplats
cookieconsent_notice_accepted
Kaka
1 år
Krävs för att avgöra om en slutkund redan har sett informationen om de tekniker som krävs eller om informationstexten ska fortsätta att visas för slutkunden.
Sovendus rabatterbjudandeprocess
Exactag
Kaka
Upp till 20 år
Krävs för fakturering av rabatterbjudanden som distribueras i samarbete mellan Sovendus och Tchibo GmbH, Hamburg. Tchibo-tjänsteleverantören Exactag, Düsseldorf, får information om en rabatterbjudandeförfrågan från Sovendus via spårningspixlar och länkar, och kakor ställs in för detta. Om du inte vill ha detta kan du använda följande länk för att ställa in en Exactag opt-out-cookie för rabatterbjudandekampanjer från denna reklampartner på Sovendus:https://www.sovendus.com/tchibo_exactag_optout (OBS informationen på webbplatsen endast tillgänglig på tyske eller engelska)
sov-nps
Kaka
1 år
Krävs för att förhindra multipel användning eller missbruk av Net Promoter Score. Tillåter endast en engångsbedömning av en slutkund så länge kakan är giltig och tillgänglig.
mobile Sovendus Datenschutztabelle

b. Vad är kakor och vad används de till?

Kakor, eller cookies, är små filer som överförs till din enhet med din webbläsare eller andra program. Dessa lagras lokalt på din hårddisk och hålls redo för senare hämtning. 

Vi använder kakor

 • för att möjliggöra och säkerställa nödvändiga tekniska funktioner (artikel 6.1.b och 6.1.f GDPR),
 • för att respektera din vägran till att få använda kakor eller återkallande av ditt samtycke till användning av kakor (”Spåra inte” kakor) (artikel 6.1.c GDPR).

Sessionskakor används endast för respektive session. Dessa kakor raderas efter att sessionen har avslutats, dvs efter att du lämnar vår webbplats eller när du stänger webbläsarfönstret.

Andra kakor finns kvar på din hårddisk under en längre tid och gör det möjligt för oss eller tredje parter att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (s.k. ihållande kakor).

c. Radering av kakor

Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när kakor sätts eller att den avvisar alla eller åtminstone vissa kakor i allmänhet (t.ex. endast tredjepartscookies). Men om du inaktiverar kakor på din webbläsare kommer du inte längre att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.

Du kan använda följande länkar för att ta reda på mer om det här alternativet för de mest populära webbläsarna:

 • Explorer:

https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/sv/kb/kakor-information-webbplatser-lagrar-pa-din-dator 

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 

 • Safari:

https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du tar bort alla kakor kommer kakorna som visar på din vägran att ta emot kakor också att tas bort.

d. Räckviddsmätning med Matomo
Vi använder webbanalysprogramvaran Matomo för räckviddsmätning (skapande av anonym besöks- och effektstatistik) på vår webbplats. Räckviddsmätningen används för att mäta effekten, upptäcka navigationsproblem, optimera teknisk prestanda, bedöma kapaciteten hos de servrar som krävs samt analysera innehållet som visas och är absolut nödvändigt för funktionsdugligheten hos vår webbplats (art. 5.3 direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG).

För att skilja mellan användarna vid räckviddsmätningen använder Matomo ett digitalt fingeravtryck från webbläsarinformation (typ, version, plugin-program och språk), det operativsystem som används samt din IP-adress. Detta digitala fingeravtryck är endast giltigt i 24 timmar och anonymiseras sedan.

Die IP-Adresse wird unmittelbar nach ihrer Erhebung anonymisiert (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Unser berechtigtes Interesse liegt in der Durchführung der anonymisierten Reichweiten-messung unter Beachtung des Grundsatzes der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 c DSGVO).

IP-adressen anonymiseras omedelbart efter att den har samlats in (art. 6.1 f GDPR). Vårt berättigade intresse ligger i genomförandet av den anonymiserade räckviddsmätningen med beaktan av principen om uppgiftsminimering (artikel 5.1c GDPR).

Därefter skapas anonym besöks- och effektstatistik av de bearbetade uppgifterna om de webbläsartyper som använts, webbläsarversioner, operativsystem, ursprungsländer, datum och tid för serverförfrågningar, antal besök, längden på besöket på webbplatsen samt de länkar som klickats.

Denna information används i syfte att mäta räckvidden i högst 25 månader och raderas sedan.

Den information som genereras av Matomo om användningen av denna webbplats behandlas uteslutande på våra servrar och servrarna hos våra personuppgiftsansvariga (artikel 28 i GDPR) och vidarebefordras inte till tredje part.

Du kan när som helst bestrida räckviddsmätningen med Matomo med framtida verkan genom att klicka på den här knappen.

Aktiverad / Avaktiverad

8. Loggning

Varje gång en användare besöker vår webbplats eller webbplatser från vårt annonsnätverk lagras data om denna process tillfälligt i en loggfil och bearbetas (artikel 6.1.f GDPR). Loggfilen innehåller:

 • Kategori eller typ av fil som nås
 • Datum och tid för åtkomst,
 • mängden data som överförs,
 • meddelande om att hämtningen lyckades
 • den åtkomstmetod/funktion som krävs av den begärande enheten,
 • en beskrivning av vilken typ av webbläsare som används,
 • Referrer (dvs. vilken webbplats du kom ifrån till vår webbplats) och
 • IP-adress.

Denna tillfälliga lagring kallas för serverloggdata och är nödvändig för tillhandahållandet av tjänsten av tekniska skäl, för faktureringsändamål hos tjänsteleverantörer och för att säkerställa systemsäkerhet. Uppgifterna anonymiseras vanligtvis efter sju dagar genom att IP-adressen förkortas. 

9. Hur kan du utöva dina rättigheter?

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi naturligtvis gärna att ge dig den information som du har rätt till enligt artikel 15 GDPR.

Dessutom har du, om lagkraven i GDPR är uppfyllda, ytterligare rättigheter: rätten till rättelse (artikel 16 GDPR), radering (artikel 17 GDPR), begränsning av behandling (artikel 18 GDPR), dataportabilitet (artikel 20 GDPR) och rätten att invända mot behandling (artikel 21 GDPR).

Vi kommer att informera dig så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom en månad från mottagandet av din begäran, om de åtgärder som vidtagits för att kunna svara på din ansökan i enlighet med artiklarna 15 – 21 GDPR eller om eventuell förlängning av tidsfristen kommer att behövas. I händelse av en korrigering eller radering av personuppgifter eller en begränsning av behandlingen (artiklarna 16–18 GDPR) kommer vi att informera alla mottagare till vilka vi har lämnat ut dina personuppgifter om detta, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller är förknippad med en oproportionerlig insats. Om du vill informerar vi även dig om dessa mottagare. 

I alla dessa fall, kontakta vårt dataskyddsombud (se 3. ovan) via de kontaktvägar som anges där.

I händelse av berättigade tvivel om den fysiska personens identitet som hävdar de ovannämnda rättigheterna kommer vi också att begära information som är nödvändig för att bekräfta identiteten.

Du har dessutom rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 GDPR.

10. Ändringar

Ibland är det nödvändigt att anpassa innehållet i vår privacy notice. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra detta när som helst. Vi kommer att publicera den ändrade versionen av vår privacy notice här. Om du besöker oss igen bör du därför läsa denna information om dataskydd igen.

Skulle det vara en ändring som kommer att få en större inverkan på din integritet, så kommer vi att meddela dig direkt.

Senast ändrad: november 2020